Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają: utrzymanie sesji Klienta (także po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie się logować oraz dostosowanie serwisu do potrzeb odwiedzających oraz innych osób korzystających z serwisu; tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu, personalizacji przekazów marketingowych, zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania serwisu. Możesz wyłączyć ten mechanizm w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki. Więcej tutaj. Zamknij

> O gazecie Numery Cennik Promocje Prenumerata Opublikuj tekst Katalog firm
Partner

Prawo

Partner:


Likwidacja i zawieszenie firmyLikwidacja i zawieszenie firmy

Kiedy przedsiębiorca decyduje się na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej z pewnością ma w zamyśle pewien plan działania swojej firmy. Nie zawsze jednak plany te udaje się zrealizować, czasami przeszkoda nie tkwi w samym pomyśle, ale powstają czynniki, od których biznes jest niezależny, jak np. epidemia COVID-19.

Czas trudny dla działalności można przeczekać, ale formalnie wiąże się to z zawieszeniem działalności gospodarczej, bardziej zniecierpliwieni po prostu zamykają działalność. Prowadzenie działalności w formie spółek prawa handlowego również pozwala po spełnieniu pewnych warunków na zawieszenie działalności spółki, ale już jej zamkniecie wiąże się z szeregiem obostrzeń np. z przeprowadzaniem formalnej likwidacji spółki.

Wykreślenie firmy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas
Reklama
nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej i trwa do dnia wskazanego w tym wniosku albo we wniosku o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej. Zawieszenia może dokonać przedsiębiorca, który nikogo nie zatrudnia. Uprawnienie takie przysługuje również przedsiębiorcy zatrudniającemu wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim niełączących korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu. W przypadku zakończenia korzystania z urlopów lub złożenia przez pracownika wniosku dotyczącego łączenia korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, pracownik ma prawo do wynagrodzenia jak za przestój, określonego przepisami prawa pracy, do zakończenia okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

W przypadku podjęcia decyzji o wykreśleniu przedsiębiorca będący pracodawcą powinien rozwiązać umowy zgodnie z restrykcjami obowiązującymi w Kodeksie Pracy, uwzględniając kwestie ewentualnego ekwiwalentu urlopowego, a także wydania świadectwa pracy. Jeśli przedsiębiorca zatrudniał poniżej 20 osób, pracownikom nie przysługują odprawy z tytułu zwolnień grupowych. Po wykreśleniu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przedsiębiorca będący osobą fizyczną nie może wykonywać działalności gospodarczej.

Co należy zrobić aby, wykreślić jednoosobową działalność?
1. Złożyć do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wniosek na formularzu CEIDG-1 (np. osobiście lub przez Internet)
2. Wykreślenie jest bezpłatne. Dodatkowe opłaty mogą dotyczyć przypadku realizacji usługi przez pełnomocnika.
3. Wykreślenie nastąpi w chwili zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku do CEIDG.
4. Zaświadczenie o wykreśleniu można pobrać z CEIDG: wystarcz wyszukać w bazie przedsiębiorców swoją firmę, pobrać i zapisać zaświadczenie.

Likwidacja spółki wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego
Przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy, okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku i trwa do dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, który nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku.

Likwidacja spółki wpisanej do KRS podlega rygorom kodeksowym, niejednokrotnie wymaga to wypełnienia wielu obowiązków. Przykładowo, w przypadku rozwiązania umowy spółki jawnej należy przeprowadzić likwidację spółki, chyba że wspólnicy uzgodnili inny sposób zakończenia działalności spółki. Likwidacja co do zasady wymaga ustanowienia likwidatora, wymagana jest konieczność zgłoszenia likwidatora do Sądu rejestrowego, ma on szereg obowiązków do zrealizowania. Przede wszystkim powinien zakończyć bieżące interesy spółki, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek spółki. Po wykonaniu swojego obowiązku likwidator powinien zgłosić zakończenie likwidacji i złożyć wniosek o wykreślenie spółki z rejestru. W przypadku spółki jawnej istnieje możliwość by na podstawie wspólnej zgodnej decyzji wspólników rozwiązać spółkę z pominięciem procesu likwidacji, w sposób przez nich uzgodniony, co jest rozwiązaniem szybszym i tańszym. Wówczas wspólnicy zgłaszają zmiany do Sądu.

Likwidacja spółki kapitałowej
Inne obostrzenia obowiązują w stosunku do spółek kapitałowych, dlatego w celu zaznajomienia się z tymi wytycznymi trzeba będzie zasięgnąć
Reklama

rady prawnika, a z całą pewnością zajrzeć do kodeksu spółek handlowych. Rozwiązanie umów z pracownikami zatrudnionymi w spółce na podstawie kodeksu pracy wymaga rozwiązania zgodnego z zapisami umów i ustawy. W przypadku zwolnień grupowych (wymóg zatrudniania powyżej 20 pracowników) stosuje się przepisy ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Wiąże się to między innymi z obowiązkiem skonsultowania przez pracodawcę zamiaru przeprowadzenia grupowego zwolnienia z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi u tego pracodawcy. Z kolei jeżeli u danego pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe, uprawnienia tych organizacji przysługują przedstawicielom pracowników wyłonionym u danego pracodawcy.

Pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:
1) jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
2) dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;
3) trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Zawieszenie działalności a realizacja zobowiązań
Zawieszanie działalności (jednoosobowej czy spółki) nie powoduje sytuacji, w której przedsiębiorca nie musi realizować swoich zobowiązań. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca może m.in. wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym także do rozwiązywania zawartych wcześniej umów. Może przyjmować należności i jest obowiązany regulować zobowiązania powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, może zbywać własne środki trwałe i wyposażenie, ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. Również postawienie spółki w stan likwidacji nie powoduje sytuacji, w której zobowiązania tego podmiotu wygasają, nic bardziej mylnego. Likwidacja spółki nie jest także przeszkodą do wytoczenia powództwa o zapłatę przeciwko spółce. Nawet po wykreśleniu spółki z rejestru może zdarzyć się sytuacja, w której znajdzie się jej wierzyciel, któremu spółka winna była należności. Wprawdzie samej spółki już wówczas nie ma, jednak działają przepisy prawa i rozwiązania umożliwiające dochodzenie należności.


Podziel się:
Maj 2020

Kazus prawny przygotowany przez Zespół Prawny Availo Sp. z o.o.,
operatora programu prawnicy.Trynid.pl

Ilustracja bazowa: Barthelemy de Mazenod /unsplash, kolaż: kdk.plPOBIERZ NUMER


Warte uwagi