Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają: utrzymanie sesji Klienta (także po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie się logować oraz dostosowanie serwisu do potrzeb odwiedzających oraz innych osób korzystających z serwisu; tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu, personalizacji przekazów marketingowych, zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania serwisu. Możesz wyłączyć ten mechanizm w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki. Więcej tutaj. Zamknij

> O gazecie Numery Cennik Promocje Prenumerata Opublikuj tekst Katalog firm
Partner

Prawo

Partner:


Upadek firmy leasingowejCoraz popularniejszą formą zakupu samochodu jest leasing. Jednak zanim zapłacimy za niego ostatnią ratę właścicielem samochodu formalnie jest firma leasingowa. Co zatem stanie się, gdy firma - przed całkowitą spłatą przez nas przedmiotu leasingu - upadnie? Czy wszystkie wpłacone raty przepadają? Czy możemy je jakoś odzyskać, a jeśli tak, to w jaki sposób? Co dzieje się z przedmiotem leasingu?

Umowa leasingu polega na tym, że finansujący (leasingodawca) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do nabycia rzeczy od określonego zbywcy na warunkach określonych w umowie i do oddania tej rzeczy korzystającemu (leasingobiorcy) do używania albo do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego1.

Przez sam fakt złożenia wniosku o upadłość i ogłoszenia upadłości wobec leasingobiorcy, umowa leasingu nie wygasa. Syndyk ma jednak możliwość
Reklama
wypowiedzenia umowy. Syndyk może wypowiedzieć umowę niezależnie od tego, czy rzecz będąca przedmiotem leasingu została wydana leasingobiorcy przed ogłoszeniem upadłości oraz w jakiej fazie wykonywania znajduje się umowa. Termin do wypowiedzenia umowy leasingu przez syndyka wynosi dwa miesiące. Jest to termin prawa materialnego i nie podlega on przywróceniu. Brak oświadczenia syndyka w tym terminie oznacza, że umowa jest kontynuowana. Wypowiadając umowę, syndyk nie może więc żądać od leasingodawcy zwrotu otrzymanych opłat przypadających za okres przed wypowiedzeniem. Wypowiedzenie prowadzi do wygaśnięcia umowy bez prawa do odszkodowania ze strony leasingodawcy. Syndyk może natomiast żądać zwrotu odpowiedniej części korzyści, jakie odniósł leasingodawca wskutek rozwiązania umowy przed terminem. Dodać należy, że na odstąpienie od umowy potrzebna jest zgoda sędziego-komisarza. Sędzia-komisarz wyraża zgodę w formie postanowienia, od którego nie służy zażalenie2.

Podobnie rzecz się ma w przypadku ogłoszenia upadłości wobec leasingodawcy. Ogłoszenie upadłości leasingodawcy nie ma wpływu na wykonywanie umowy leasingu, tyle tylko, że zajmuje się tym syndyk. Umowa ta może ulec rozwiązaniu wyłącznie na zasadach ogólnych, tj. z przyczyn określonych w samej umowie albo w przepisach art. 70911 - 70913 k.c. Przykładowo, podstawę do wypowiedzenia umowy przez syndyka na zasadach ogólnych może stanowić zaprzestanie płacenia rat przez leasingobiorcę. Jeżeli w okresie po ogłoszeniu upadłości leasingodawcy umowa leasingu została wykonana przez leasingobiorcę, a w jej treści przewidziano przeniesienie własności rzeczy na leasingobiorcę po zakończeniu leasingu, leasingobiorca może żądać, aby syndyk przeniósł na niego własność zgodnie z art. 70916 k.c. Jest to konsekwencja utrzymania w mocy stosunku prawnego wynikającego z umowy. Tym samym żadne raty nie przepadną, możemy co do zasady kontynuować leasing. W sytuacji kiedy, opcja własnościowa nie byłaby zastrzeżona w umowie leasingu miała by charakter odrębnej umowy wówczas, roszczenie niepieniężne o zawarcie umowy sprzedaży przekształca się z mocy prawa w roszczenie pieniężne płatne z chwilą ogłoszenia upadłości (art. 91 PrUp) i podlegające zgłoszeniu jako wierzytelność do masy upadłości3.

Umowę leasingu regulują art. 7091 - 70918 k.c. Wypowiedzenia umowy, zwłok w płatności kolejnych rat itp. dotyczą art. 70911 - 70913 k.c. oraz art. 70916 k.c. Natomiast kwestię upadłości w kontekście umowy leasingu reguluje art. 114 prawa upadłościowego.

1 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, (Dz.U.2017.459 j.t.)
2 S. Gurgul, Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Warszawa 2016, art. 114.
3 P. Zimmerman, Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Warszawa 2016, art.114.

Sierpień 2017

Adwokat Beata Biernacka
Kazus prawny przygotowany przez prawników Availo,
operatora programu prawnicy.Trynid.plPOBIERZ NUMER


Warte uwagi